اجرای بتن سخت رنگی می بایست بر روی 10 سانتیمتر بتن تازه اجرا گردد، لذا برای پروژه هایی که فضای کافی برای بتن ریزی ندارند پیشنهاد نمی گردد.کلیهء مراحل اجرای بتن سخت مطابق با اجرای بتن به روش مکانیزه میباشد با این تفاوت که مرحله خشکه پاشی (پاشیدن پودر سخت کننده) بر روی بتن تازه به آن اضافه شده و سپس پرداخت با دستگاه ماله پروانه بر روی آن صورت میگیرد تا زمانیکه سطحی کاملا صاف و صیقلی بدست آید.بتن سخت در رنگ های متنوع قابل اجرا می باشد. مراحل اجرای بتن سخت توسط شرکت پارس الیس به ترتیب زیر می باشد:قالب بندیپهن کردن بتن با دستگاه مجیك و تراز لیزریپرداخت اولیه ی سطحاجرای بتن سختپرداخت سطح با دستگاه ماله پروانه ای