در تابلو علائم عبور و مرور رنگ قرمز به معنی …… و تابلو مستطیل قائم معمولا برای …… و ….. استفاده می شود ؟ الف) قرمز – راهنمای خدمات – علائم راهنما ب) قرمز – مناطق اداری و آموزشی – علائم دستوری ج) قرمز – منع کننده یا ایست – علائم هشدار د) قرمز – منع کننده یا ایست – علائم دستوری و خدمات جواب صحیح گزینه د برای تنظیم صندلی کدام یک از شرایط ذیل باید مهیا گردد ؟ الف) میدان دید طبیعی شما تامین گردد ب) تسلط کامل به فرمان ، گاز ، کلاچ و ترمز ج) احساس راحتی و تسلط بر اتومبیل د) همه موارد جواب صحیح گزینه د تابلوهای با زمینه قهوه ای به چه معناست ؟ الف) جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی ب) جاده های اولیه یا مسیر قبلی ج) مسیر بزرگراه ها د) مسیر فرعی و غیر اصلی جواب صحیح گزینه الف نمونه سوالات آیین نامه رانندگی